نرخی عەلاگەی نایلۆن

دەستەمۆزی – دەسك لەناو
جۆری كیسە
هەركیلۆی
بەرزی × پانی
یەك ڕەنگی یەك ڕوو
یەك ڕەنگی دوو ڕوو
دوو ڕەنگی یەك ڕوو
دوو ڕەنگی دوو ڕوو
دەستەمۆزی
پەنجەكانت دەنوشێتنەوە

(موادی نایلۆن)(موادنۆ)

180 میکرون

رەنگی شیری / ڕەش

باشترین جۆری مواد

دەتوانین 3 كیلۆگرام هەڵبگریت
94 30 × 20 95,000 115,000 115,000 150,000
65 35 × 25 115,000 130,000 130,000 165,000
53 40 × 30 135,000 155,000 155,000 175,000
34  50 × 35 165,000 170,000 170,000 185,000
23 55 × 45 170,000 180,000 180,000 200,000
15 65 × 55195,000 230,000 230,000 250,000
تێبینی : ئەم جۆری عەلاگەیە تا قیاسی گەورە تربێت نرخی گرانترە و كێشی قورس تر دەبێت
دەستە ركابی – دەسك فالینەی
جۆری كیسە
هەركیلۆی
بەرزی × پانی
یەك ڕەنگی یەك ڕوو
یەك ڕەنگی دوو ڕوو
دوو ڕەنگی یەك ڕوو
دوو ڕەنگی دوو ڕوو
دەستە ركابی
نایلێكسی قولفدار

(نایلێكس)

90 میکرون

رەنگی شیری 

باشترین جۆری مواد

دەتوانین 4 كیلۆگرام هەڵبگریت
120 40 × 30 75,000 85,000 85,000 120,000
83 47 × 37 85,000 95,000 95,000 130,000
57 55 × 45 95,000 110,000 110,000 145,000
38 65 × 55 110,000 125,000 125,000 155,000
 13 75 × 65 170,000 180,000 180,000 200,000
14 90 × 70250,000 280,000 280,000 300,000
تێبینی : ئەم جۆری عەلاگەیە تا قیاسی گەورە تربێت نرخی گرانترە و كێشی قورس تر دەبێتدەست تەقویت – دەسك لەزگە
جۆری كیسە
هەركیلۆی
بەرزی × پانی
یەك ڕەنگی یەك ڕوو
یەك ڕەنگی دوو ڕوو
دوو ڕەنگی یەك ڕوو
دوو ڕەنگی دوو ڕوو
دەستە تەقویت
دەسك لەزگە

(موادی نایلۆن)(موادنۆ)

160 میکرون

رەنگی شیری / ڕەش

باشترین جۆری مواد

دەتوانین 5 كیلۆگرام هەڵبگریت
51  40 × 30 125,000 145,000 145,000 145,000
39 45 × 35 145,000 160,000 160,000 175,000
30 50 × 40 200,000 235,000 235,000 245,000
22 60 × 50 300,000 350,000 350,000 380,000


تێبینی : ئەم جۆری عەلاگەیە تا قیاسی گەورە تربێت نرخی گرانترە و كێشی قورس تر دەبێتدەستە بەندی 140 میكرۆن – دەسك خاریجی
جۆری كیسە
كۆد
بەرزی × پانی
یەك ڕەنگی یەك ڕوو
یەك ڕەنگی دوو ڕوو
دوو ڕەنگی یەك ڕوو
دوو ڕەنگی دوو ڕوو
دەستە بەندی
دەسك لەدەر

(موادی نایلۆن)(موادنۆ)

140 میکرون

رەنگی شیری / ڕەش

باشترین جۆری مواد

دەتوانین 6 كیلۆگرام هەڵبگریت
1013 40 × 30 140,000 160,000 160,000 175,000
1014 45 × 35 160,000 175,000 175,000 185,000
1015 50 × 40 180,000 195,000 195,000 230,000
1016 60 × 50 220,000 250,000 250,000 265,000
تێبینی : ئەم جۆری عەلاگەیە تا قیاسی گەورە تربێت نرخی گرانترە و كێشی قورس تر دەبێتدەستە بەندی 160 میكرۆن – دەسك خاریجی
جۆری كیسە
كۆد
بەرزی × پانی
یەك ڕەنگی یەك ڕوو
یەك ڕەنگی دوو ڕوو
دوو ڕەنگی یەك ڕوو
دوو ڕەنگی دوو ڕوو
دەست بەندی 160 میكرۆن
1013 45 × 45 175,000 195,000 195,000 230,000
1014 58 × 55 260,000 295,000 295,000 320,000تێبینی : ئەم جۆری عەلاگەیە تا قیاسی گەورە تربێت نرخی گرانترە و كێشی قورس تر دەبێتعەلاگەی عێراقی – دەسك لەناو
جۆری كیسە
هەركیلۆی
بەرزی × پانی
یەك ڕەنگی یەك ڕوو
یەك ڕەنگی دوو ڕوو
دوو ڕەنگی یەك ڕوو
دوو ڕەنگی دوو ڕوو
دەستەمۆزی
پەنجەكانت دەنوشێتنەوە

(موادی نایلۆن)(موادنۆ)

160 میکرون

رەنگی ئەلوان

باشترین جۆری مواد
 12 30 × 20 125,000 135,000 135,000 150,000
 18 35 × 25 140,000 155,000 155,000 165,000
 23 35 × 45 170,000 185,000 185,000 195,000
 30 50 × 40 190,000 215,000 215,000 245,000

تێبینی : ئەم جۆری عەلاگەیە تا قیاسی گەورە تربێت نرخی گرانترە و كێشی قورس تر دەبێتBack to top button
Close